Kościół w Lublewie

 

Porządek Mszy świętych

w naszej Parafii w Lublewie:

 Msza święta w tygodniu

 ok. godz. 18,00. oprócz czwartku

Msza św. w czwartek 

w kaplicy w Jankowie

o godz. 17,00

Okazja do Spowiedzi św. na ok. 10 min przed Mszą św.

Msze święte w niedziele:

Godz. 8,30 – Msza św. W Lublewie

               Godz. 10,00 – Msza św. w kaplicy w Jankowie

  Godz. 11,30 – Msza św. w Lublewie

          Godz. 18,00Msza św. w Lublewie     

 Biuro parafialne  czynne po każdej Mszy świętej

oraz:

Środa  - godz. 16:30 - 17:45

 Sobota - godz. 08:30 - 09:30

Codziennie po Mszy świętej

 

W sprawach sakramentu dla ciężko chorych lub umierających całą dobę 

 

 
 
 

Namaszczenie chorych

Image
Przez to Święte Namaszczenie ...

Namaszczenie chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości (KKK 1514).


Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się słabość (KKK 1515).


Sakrament namaszczenia chorych udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi, który doświadcza trudności związanych ze stanem ciężkiej choroby lub starości (KKK 1527)

 

UWAGA !!!

 

DOKUMENTY WAŻNE PRZY ZAŁATWIANIU FORMALNOŚCI W BIURZE PARAFIALNYM:

 

I. DO ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SAKRAMENTU CHRZTU ŚW.:

 

1. Aktualny odpis aktu urodzenia z USC

2. Dane dotyczące rodziców: wiek, zawód, adres zamieszkania

3. Dane dotyczące chrzestnych: dane osobowe, wiek, adres zamieszkania ( chrzestnymi mogą być tylko osoby bierzmowane, które mogą korzystać z sakramentów świętych i przystępować do Stołu Pańskiego.

4. Zaświadczenia rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania, że mogą pełnić takie funkcje.

Ważna uwaga ! - ślub kościelny rodziców dziecka jest pożądany, ale też -  wystarczy oświadczenie o chęci wychowania dziecka w wierze katolickiej przez rodziców nie związanych sakramentalnym węzłem małżeńskim.Sens i znaczenie sakramentu chrztu ukazują się jasno w obrzędach jego celebracji. Liturgia chrztu bogata jest w symbole i treści, które ściśle się z nimi łączą.

Obrzęd chrztu dzieci składa się z trzech części, w których można dostrzec dialog Boga z człowiekiem.

Pan Bóg działając poprzez osobę kapłana, wyzwala dziecko spod mocy zła (grzech pierworodny), i obdarzając je nowym życiem zmartwychwstałego Chrystusa, wprowadza do swojego Kościoła. W chrzcie dziecko nawiązuje z Bogiem łączność, która ma się wzmocnić i rozwinąć w wypróbowaną przyjaźń w dalszym świadomym i dojrzałym życiu chrześcijańskim.

Chrzest jest miejscem i przestrzenią nawiązania wspólnoty z Bogiem w społeczności Kościoła, oraz wejściem na drogę, która ma człowieka doprowadzić do wiecznego życia z Bogiem w niebie.

Główne części liturgii tego sakramentu.

p I. OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA

- Celebrans zwraca się z pytaniem do rodziców o wybrane imię dziecka.

Podczas chrztu chrześcijanin otrzymuje swoje imię w Kościele. Powinno to być to być imię Świętego lub osoby błogosławionej, to znaczy ucznia Chrystusa. Święty, którego imię się nosi, ma być inspiracją w życiu, poza tym Święty patron jest wzorem miłości i wstawia się u Boga za osobą, która nosi jego imię. Należy wystrzegać się nadawania dziecku imienia, które jest obce duchowi chrześcijańskiemu.

Następne pytanie dotyczy woli rodziców ochrzczenia dziecka oraz podjęcie obowiązku wychowania dziecka w wierze. Chrzestni wyrażają wolę pomagania rodzicom w trudzie wychowania.

- Celebrans wypowiada słowa przyjęcia dziecka do wspólnoty chrześcijańskiej oraz w imieniu tej wspólnoty czyni znak krzyża na czole dziecka. Ojciec Święty Benedykt XVI wydał dekret, a Ojciec Święty Franciszek dekret podtrzymał, aby od teraz stosować zamiast słów "Wspólnota chrześcijańska" słowa "Kościół Boży". Znak krzyża na początku obrzędu chrztu oznacza łaskę Odkupienia, jaką Chrystus nabył dla nas przez swoją śmierć na krzyżu.


p II. LITURGIA SŁOWA

Zadania Liturgii Słowa są następujące: objaśnia istotne gesty związane z liturgią sakramentu; pogłębia wiarę zgromadzonej wspólnoty, która ma przyjąć do swego grona nowego członka.
Rodzice i chrzestni mają sobie uświadomić, że chrzest, o który proszą dla swojego dziecka, nie jest gestem zwyczajowym (piękną tradycją), ale jest włączeniem ich dziecka do Kościoła i związanie go w sposób szczególny z Chrystusem, który jest głową tego Kościoła.

Po słuchaniu Słowa Bożego następuje modlitwa powszechna, którą kończy krótka Litania do Wszystkich Świętych (wstawiennictwa świętych przyzywamy we wszystkich ważnych wydarzeniach naszego życia, a chrzest z pewnością do takich wydarzeń należy).

Po zakończeniu wezwań do Świętych następuje modlitwa z egzorcyzmem i włożenie ręki.

Modlitwa z egzorcyzmem jest pokornym błaganiem Boga, aby uwolnił dziecko od grzechu pierworodnego i dał mu udział w decydującym zwycięstwie zmartwychwstałego Chrystusa nad szatanem.

Po modlitwie z egzorcyzmem kapłan kładzie w milczeniu rękę na dziecku. Gest ten oznacza przyjęcie dziecka pod opiekę i wpływ Kościoła, w którym moc Pana Jezusa będzie go chronić i umacniać.


p III. OBRZĘD CHRZTU

Na początku następuje poświęcenie wody, którą dziecko ma zostać ochrzczone. Woda jest z jednej strony symbolem życia, z drugiej zaś symbolizuje oczyszczenie (z grzechu).

Po poświęceniu wody celebrans zwraca się do rodziców i chrzestnych, przypominając im obowiązek wychowania dzieci w wierze Kościoła. Rodzice i chrzestni mają dawać przykład tej wiary, nie tylko przez sakramentalny związek małżeński, lecz i przez codzienną modlitwę, częstą spowiedź oraz udział w niedzielnej mszy św. Wiemy, że to spotkanie z Chrystusem nie jest dodatkiem do naszego życia - który może być, ale nie musi - ale jest czymś co nas jako ludzi kształtuje i wpływa na kształt naszego życia (w myśl przysłowia: z kim przystajesz, takim się stajesz). Nie można upodobnić się do Boga, jeśli człowiek unika kontaktu z Nim.
Po poświęceniu wody, następuje chrzest w sensie ścisłym - grzech pierworodny (z którym każdy nas się rodzi) zostaje zgładzony, a dziecku zostaje dana łaska wiary.

W czasie chrztu kapłan wypowiada następujące słowa:

"N"., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Po tym, następuje namaszczenie krzyżmem świętym (specjalny poświęcony przez biskupa olej). Olej jest symbolem obfitości, stąd w chrzcie świętym oznacza obfitość łask Bożych, jakie są dane dziecku, które przyjęło chrzest. Dziecko stało się chrześcijaninem i jest naznaczone znakiem krzyża świętego - znakiem Chrystusa.

Biała szata symbolizuje duchową czystość dziecka, na której nie ma żadnej plamy czy skazy. Zadaniem rodziców jest utrzymanie tej czystości jak najdłużej i dbanie o to, by nie poplamił jej grzech.

Świeca zapalona od paschału oznacza, że Chrystus oświecił dziecko i że stało się ono "światłem świata" (Mt 5,14). Uroczyste błogosławieństwo kończy obrzęd udzielania chrztu

II. PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Sobór Watykański II zalecił w Konstytucji o liturgii świętej, aby ob­rzędy sakramentów świętych zostały rozpatrzone i dostosowane do potrzeb naszych czasów (KL 62). Wykonując to polecenie Kongregacja Kultu Bożego wydała nowe teksty poszczególnych obrzędów sakramentalnych. Ojciec Święty Paweł Vi w Konstytucji Apostolskiej „Divinae consortium naturae”, wydanej 15.08.1971 r., ogłosił i zatwierdził nowe Obrzędy Bierzmowania, które obowiązują w Kościele od 1.01.1973 r. Mając na uwadze ten dokument oraz opierając się na Ko­deksie Prawa Kanonicznego, Katechizmie Kościoła Katolickiego, statu­tach II Polskiego Synodu Plenarnego i statutach III Synodu Gdańskie­go, podajemy w niniejszej instrukcji przepisy dotyczące spraw duszpasterskich, katechetycznych i obrzędowych związanych ze spra­wowaniem sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Gdańskiej.

1. Kandydaci do sakramentu bierzmowania

Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 889 § 1 stwierdza, że: „zdatnym do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest każdy i tyl­ko ten, kto został ochrzczony, a nie był bierzmowany”, a w kano­nie 891 wyjaśnia: „sakrament bierzmowania wierni powinni przyjmować w pobliżu wieku rozeznania, chyba, że Konferencja Episkopatu określiła inny wiek albo istnieje niebezpieczeństwo śmierci lub, zdaniem szafarza, co innego doradza poważna przy­czyna”. Sakramentu bierzmowania należy zasadniczo udzielać młodzieży gimnazjalnej w wieku 15-16 lat, czyli uczęszczającej do trzeciej klasy, a w wyjątkowych sytuacjach do klasy drugiej. W tym bowiem wieku młodzież wchodzi w okres dojrzewania, zaczyna myśleć o swojej przyszłości, poznaje coraz dokładniej problemy życia i wyznanie wiary, dlatego może bardziej świado­mie podjąć zadania związane z przyjęciem sakramentu bierzmo­wania, lepiej zrozumieć znaczenie darów Ducha Świętego dla kształtowania swojej osobowości oraz skuteczniej podjąć obo­wiązek składania świadectwa wiary.

Kandydatami przygotowującymi się do sakramentu bierzmowa­nia są również osoby doświadczone chorobą. Jeśli nie mogą uczestniczyć w katechezie sakramentalnej prowadzonej w parafii, wówczas należy zapewnić im indywidualną katechezę przygotowującą do przyjęcia darów Ducha Świętego.

2.  Czas przygotowania do sakramentu

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania należy realizować w następujący sposób:

a)  młodzież klas II gimnazjalnych od drugiej połowy lutego do połowy czerwca uczęszcza raz w miesiącu na 1 katechezę i 1 nabożeństwo (z udziałem rodziców),

b) młodzież III klas gimnazjalnych od września do terminu bierz­mowania uczestniczy w każdym tygodniu w katechezie, a raz w miesiącu we Mszy świętej lub nabożeństwie (z udziałem ro­dziców).

3.  Program katechetyczny

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania prowadzone jest według programu obowiązującego w Archidiecezji Gdańskiej.

a) Katecheci korzystają z następujących pomocy katechetycznych: Bp Zygmunt Pawłowicz, Sakrament Bierzmowania, Obrzędy bierzmowania;

b) Rodzice młodzieży przygotowującej się do bierzmowania winni korzystać z książki:

Bp Zygmunt Pawłowicz, Sakrament Bierzmowania. Materiały ka­techetyczne i wychowawcze;

c) Młodzież korzysta z następujących pomocy:

Bp Zygmunt Pawłowicz, Sakrament  bierzmowania. Zeszyt ucznia; Ks. Mirosław Paracki, Katechizm Bierzmowanych; Pismo Święte Nowego Testamentu.

4. Miejsce przygotowania do sakramentu bierzmowania

Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje na parafię jako miejsce przygotowania do sakramentu bierzmowania: „Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przyna­leżności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczy­wa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania” (1309). Dlatego właściwym miejscem przygo­towania młodzieży do sakramentu bierzmowania jest parafia za­mieszkania kandydata. Do sakramentu bierzmowania dopuszcza własny proboszcz lub wyznaczony przez niego kapłan.

Katecheta w szkole nie przygotowuje bezpośrednio i nie jest oso­bą dopuszczającą do sakramentu bierzmowania. W wyjątkowych sytuacjach może to uczynić, ale tylko za wyraźną zgodą probosz­cza zamieszkania kandydata.

Katecheci powinni prowadzić dziennik katechetyczny, który po uroczystości przyjęcia sakramentu bierzmowania pozostaje w ar­chiwum parafialnym.

5. Sposób przygotowania do sakramentu bierzmowania

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania prowadzi każda pa­rafia dla młodzieży swojej parafii przez uczestnictwo w Mszach świętych i nabożeństwach, katechezy sakramentalne według pro­gramu diecezjalnego (różniącego się od programu szkolnego), udział w rekolekcjach i dniach skupienia.

a)  celebracje liturgiczne

W każdej parafii powinna być celebrowana Msza święta w nie­dzielę i święta, w której kandydaci do sakramentu bierzmowa­nia pełnią przysługujące im funkcje liturgiczne. Mszę świętą oraz comiesięczne nabożeństwa z udziałem młodzieży i ich ro­dziców należy przedtem starannie przygotować, zwłaszcza mo­dlitwy, śpiewy, czytania i wezwania modlitwy powszechnej.

b) katecheza

Gromadzenie młodzieży parafialnej w salkach katechetycznych i w kościele w ramach przygotowania do bierzmowania jest jedną z form realizowania papieskiego postulatu zawartego w Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II „O katechizacji w na­szych czasach”, w myśl którego parafia jest pierwszoplano­wym miejscem katechizacji. Całościowa formacja kandydatów do bierzmowania (intelektualna, duchowa, liturgiczna, ekle­zjalna) jest zadaniem proboszcza parafii i jego współpracowni­ków. Powinno się nim objąć całą młodzież parafii. Nie można zwalniać się z tego obowiązku wobec pewnej części młodzieży, pozwalając na jej rozproszenie po sąsiednich parafiach i kieru­jąc się racjami wyznaczonymi przez szkołę czy rodziców. Sprawą ważną jest także gromadzenie wszystkich rodziców kandydatów do bierzmowania na przewidziane dla nich spo­tkania formacyjne i liturgiczne. To przyczyni się do utrzymania i pogłębienia więzi ze swoją parafią przez młodzież i rodziców. Przygotowaniem do bierzmowania kieruje Ksiądz Proboszcz, w większych parafiach wraz z Księżmi Wikariuszami. Grupy

katechetyczne winny liczyć 20-30 osób. W dużych parafiach formacją katechetyczną kieruje kilku księży, a nie tylko jeden, w zależności od ilości kandydatów do sakramentu bierzmowa­nia i ilości grup katechetycznych. Posługa katechetyczna w grupach pozwala katechecie dobrze poznać młodzież i bar­dziej owocnie ją formować oraz ułatwia kontakt z rodzicami.

c) rekolekcje i dni skupienia

Kandydaci do sakramentu bierzmowania powinni uczestni­czyć w rekolekcjach parafialnych prowadzonych w okresie Wielkiego Postu. Synod zaleca również organizowanie reko­lekcji i dni skupienia, w których uczestniczą wyłącznie kandy­daci do sakramentu bierzmowania i ich rodzice.

6.  Imię Patrona

Synod zwraca uwagę (por. statut 707) na ścisłe powiązanie sakra­mentu bierzmowania z sakramentem chrztu i wynikający z tego fakt zachowania imienia chrzcielnego przez kandydatów do bierzmowania. Jest to imię świętego, orędownika i wzoru do na­śladowania.

7.  Świadkowie sakramentu bierzmowania

Ze względu na ścisły związek bierzmowania z pozostałymi sakra­mentami wtajemniczenia chrześcijańskiego, zaleca się, aby świad­kami bierzmowania byli rodzice chrzestni. Należy zachęcić, aby dla chłopców świadkami byli ojcowie chrzestni, a dla dziewcząt -matki chrzestne. Dopuszcza się na świadka bierzmowania także osobę płci odmiennej. Świadkiem bierzmowania zamiast rodzi­ców chrzestnych może być inna osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest praktykująca i prowadzi życie według zasad wiary. Świadkami bierzmowania nie mogą być rodzice (por. kan. 893).

8.  Karty bierzmowania

Wszyscy kandydaci, którzy uczestniczyli w przygotowaniu do bierzmowania winni otrzymać karty bierzmowania. Powinny one być wypełnione zgodnie z formularzem, numerowane i zaopa­trzone w pieczęć kościelną. Kandydatom należy wyjaśnić znacze­nie kart i sposób posługiwania się nimi podczas ceremonii.

9.  Kandydaci do sakramentu bierzmowania

Młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmo­wania powinna:

a) systematycznie uczęszczać na katechizację w szkole i w parafii,

b)  uczestniczyć w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej,

c)  regularnie przystępować do sakramentów świętych,

d) dawać świadectwo życia chrześcijańskiego.

 10. Rodzice kandydatów do bierzmowania Rodzice kandydatów do bierzmowania powinni:

 a) systematycznie uczestniczyć w niedziele i święta we Mszy świętej,

b) przystępować do sakramentów świętych,

c)  dawać świadectwo życia chrześcijańskiego,

d)współpracować z Księdzem Proboszczem i katechetami w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania,

e) uczestniczyć w comiesięcznych nabożeństwach i spotkaniach katechetycznych w parafii.

11. Nowenna do Ducha Świętego

Przed terminem bierzmowania należy w kościele parafialnym od­prawić nowennę do Ducha Świętego. Kandydaci do bierzmowa­nia winni uczestniczyć w tej nowennie, aby za przykładem Apo­stołów modlili się o godne przyjęcie daru Ducha Świętego oraz przysposobili się do tego przez ofiary, wyrzeczenia i uczynki mi­łości. Do udziału w nowennie należy zachęcić wszystkich para­fian, a nade wszystko świadków i rodziny kandydatów do bierzmowania. Podczas nowenny należy głosić homilię. Bezpośrednio przed bierzmowaniem wszyscy uczestnicy nowen­ny przystąpią do sakramentu pokuty i pojednania. Kapłani z de­kanatu winni służyć pomocą w celebracji tego sakramentu.

12. Uroczystość

Bierzmowanie jest uroczystością całej parafii. Dlatego przygoto­wanie całej wspólnoty parafialnej dokonuje się przez kazania na Mszach świętych niedzielnych i modlitwę w intencji przystępują­cych do tego sakramentu itp. Należy zachęcać wiernych, aby jak najliczniej przybyli na uroczystość bierzmowania. Zaleca się udzielać bierzmowania podczas Mszy świętej, a grupa młodzieży przystępującej do tego sakramentu nie powinna prze­kraczać 250 osób. W parafiach dużych, gdzie liczba młodzieży jednego rocznika przekracza 250 osób, należy zorganizować uro­czystość bierzmowania w dwóch odrębnych grupach. W para­fiach małych, gdzie liczba młodzieży z jednego rocznika wynosi kilkanaście osób, można połączyć młodzież gimnazjalną z klas drugich i trzecich Kandydaci do bierzmowania winni posiadać specjalne kartki z wyszczególnieniem imion, nazwiska, miejsca i daty urodzenia oraz chrztu i bierzmowania.

Liturgia sakramentu bierzmowania powinna być przygotowana zgodnie z „Obrzędami bierzmowania”. Należy zaangażować do poszczególnych funkcji liturgicznych nie tylko młodzież, ale tak­że ich świadków, rodziców i nauczycieli.

W obrzędach zakończenia delegaci bierzmowanych mogą złożyć krótkie podziękowanie biskupowi za udzielenie im sakramentu, a rodzicom i duszpasterzom, za przygotowanie ich do przyjęcia bierzmowania.

Bierzmowani powinni uczestniczyć w obrzędzie bierzmowania w uroczystym, odświętnym stroju. Wskazane jest przekazanie pa­miątki bierzmowania, np. krzyż, świadectwo. Synod przypomina, aby podczas uroczystości w kościele prze­strzegano wskazań Episkopatu Polski ds. Liturgii i duszpaster­stwa Liturgicznego dotyczących fotografów i kamerzystów Młodzież, która nie przystąpiła do sakramentu bierzmowania we właściwym terminie, powinna go przyjąć przy najbliższej okazji, po odpowiednim przygotowaniu.

Zaleca się, aby młodzież nowo bierzmowana i jej rodzice uczest­niczyli w parafialnej pielgrzymce do sanktuarium w Polsce lub do sanktuarium naszej archidiecezji.

13. Księgi parafialne

W kancelarii parafialnej powinna być księga bierzmowanych, w której zapisuje się: miejsce i datę przyjętego bierzmowania, imiona i nazwisko bierzmowanego, jego datę urodzenia oraz imię i nazwisko szafarza, rodziców bierzmowanego i świadka bierz­mowania (kan. 895). O przyjęciu sakramentu bierzmowania nale­ży dokonać adnotacji przy akcie w księdze chrztów (kan. 895). Je­śli bierzmowany otrzymał chrzest w innej parafii należy powiadomić o bierzmowaniu proboszcza chrztu.

14. Rocznica bierzmowania

W celu zapewnienia wzrostu łask Ducha Świętego winno urzą­dzać się w parafii corocznie uroczystość rocznicy bierzmowania. Zaleca się gromadzenie nowobierzmowanych w ciągu roku dwa razy w miesiącu: raz na katechezę, drugi raz na nabożeństwo. Ta  forma katechezy pogłębi ich wiarę oraz więzy wspólnotowe, roz­winięte w okresie przygotowań do bierzmowania.

Uroczystość rocznicy może odbyć się w wybranym dniu w okre­sie Zielonych Świąt. Uroczystość dobrze przygotowana, głęboko przeżyta, z udziałem rodziców, rodzeństwa i świadków bierzmo­wania będzie stanowiła dla młodzieży okazję do wyrażenia wdzięczności za sakrament bierzmowania oraz przyczyni się do utrwalenia postawy świadka i apostoła Jezusa Chrystusa. Wierni winni przystąpić przed uroczystością do sakramentu pokuty i po­jednania, a podczas uroczystości do Stołu Pańskiego. W poszcze­gólne funkcje liturgiczne powinna być zaangażowana młodzież oraz dorośli.

 

 

III. DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

 

1. Aktualne świadectwo chrztu św. ( ważność 3 miesiące)

2. Zaświadczenie o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej lub dyplom maturalny z katechizacji

3. Dowody osobiste

4. Dane dotyczące świadków małżeństwa, takie jak dane personalne, wiek, adres zamieszkania.

Świadkowie małżeństwa muszą być osobami mogącymi przystępować do Komunii świętej oraz posiadać dowody tożsamości.

5. Wszystkich kandydatów do małżeństwa obowiązuje "Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu Małżeństwa" obejmujące cykl 8 katechez przedmałżeńskich oraz 3 spotkania w poradnictwie rodzinnym z doradczynią.

 


 


Małżeństwo

 
Image
.. oraz że Cię nie opuszczę...

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" (KKK 1601).
Święty Paweł mówi: "Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół. . . Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła" (Ef 5, 25. 32) (KKK 1659).
Skoro małżeństwo ustanawia małżonków w pewnym publicznym stanie życia w Kościele, powinno być zawierane publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec kapłana (lub upoważnionego świadka Kościoła) oraz świadków i zgromadzenia wiernych (KKK 1663).
Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest "najcenniejszym darem małżeństwa" (KKK 1664).
Dopóki żyje prawowity współmałżonek, zawarcie powtórnego związku przez rozwiedzionych sprzeciwia się zmysłowi i prawu Bożemu, jak tego nauczał Chrystus. Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinny one prowadzić życie chrześcijańskie, zwłaszcza wychowując swoje dzieci w wierze (KKK 1665).
Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany "Kościołem domowym", wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej (KKK 1666)

 

III. W PRZYPADKU ZAŁAWIANIA FORMALNOŚCI POGRZEBOWYCH

 

1. świadectwo zgonu osoby zmarłej

2. karta zgonu (dla celów pochowania zwłok)

3. w przypadku osób nie z tutejszej parafii, zgoda ks. proboszcza na pogrzeb poza parafią miejsca zamieszkania

4. w przypadku zmarłych w szpitalach, zaświadczenie od ks. kapelana o przyjęciu sakramentu chorych lub wiatyku przed śmiercią przez osobę zmarłą

 

Grzebanie zmarłych

Pogrzeb chrześcijański nie udziela zmarłemu ani sakramentu, ani sakramentaliów; zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej. Pogrzeb jest jednak obrzędem liturgicznym Kościoła.

Kodeks Prawa Kanonicznego zawiera podstawowe normy dyscyplinarne dotyczące pogrzebu, ale należy je również uzupełnić odpowiednimi normami liturgicznymi.

Obrzędy pogrzebu (Ordo Exsequiarum) liturgii rzymskiej proponują trzy formy pogrzebu, odpowiadające trzem miejscom ich sprawowania (dom, kościół i cmentarz). Bierze się również pod uwagę - dla rodziny ma to szczególne znaczenie - jakie są zwyczaje lokalne, czego wymaga kultura i pobożność ludowa.

Katechizm Kościoła Katolickiego zwraca uwagę na następujące elementy towarzyszące obrzędowi pogrzebu:
- pozdrowienie wspólnoty - obrzęd pogrzebu rozpoczynamy w duchu wiary, kierując do bliskich zmarłego słowa pocieszenia, a jednocześnie warto wykorzystać okazję na zwrócenie uwagi na to, co przekracza perspektywy "tego świata" i na doprowadzenie wiernych do prawdziwych perspektyw wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego;
- liturgia słowa - wymaga ona szczególnego przygotowania, tym bardziej, że w zebranej wspólnocie mogą znajdować się wierni, którzy rzadko uczestniczą w liturgii, a także ewentualni przyjaciele zmarłego nie będący chrześcijanami. Wygłaszana homilia nie powinna przypominać pochwalnej mowy pogrzebowej, lecz ukazywać misterium śmierci chrześcijańskiej w świetle Chrystusa Zmartwychwstałego;
- ofiara eucharystyczna - przez celebrację Eucharystii wspólnota wiernych, a szczególnie rodzina zmarłego uczy się żyć w łączności z tym, który "zasnął w Panu", przyjmując Ciało Chrystusa, którego zmarły nadal jest żywym członkiem, modląc się za niego i z nim;
- pożegnanie zmarłego - żegnając zmarłego Kościół poleca go Bogu i to przede wszystkim należy podkreślić, a nie fakt, że "oddaje się go ziemi".
 

a. Prawo do pogrzebu

Wierni zmarli powinni otrzymać pogrzeb kościelny, zgodnie z przepisem prawa. Kanon określa, że pogrzeb kościelny jest prawem każdego wiernego, który odchodzi z tego świata. Prawo to oczywiście rodzi automatycznie obowiązek Kościoła celebrowania tego obrzędu. Jak to jeszcze dostrzeżemy w dalszych rozważaniach, prawo to może zostać w pewnych konkretnych przypadkach ograniczone. Pogrzeb kościelny, w którym Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei, należy odprawiać z zachowaniem przepisów liturgicznych.

Prawo do pogrzebu kościelnego na pierwszym miejscu przysługuje wszystkim wiernym zmarłym. Prawodawca kościelny rozpatruje również innego rodzaju przypadki:
- Co do pogrzebu, katechumeni są zrównani z wiernymi.
- Ordynariusz miejsca może zezwolić na pogrzeb kościelny dzieci, których rodzice mieli zamiar je ochrzcić, a jednak zmarły przed chrztem.
- Ochrzczonym przynależnym do jakiegoś Kościoła lub wspólnoty kościelnej niekatolickiej, można pozwolić na pogrzeb kościelny według roztropnego uznania ordynariusza miejsca, jeśli nie ma ich własnego szafarza; chyba, że się ustali, iż mieli przeciwną wolę
.

Odnośnie samego sposobu grzebania, Kościół na pierwszym miejscu zaleca pochówek ciał do ziemi, nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej.
 

b. Miejsce nabożeństwa pogrzebowego

Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawione w jego własnym kościele parafialnym.

Każdy jednak wierny albo ci, do których należy troska o pogrzeb zmarłego, mogą wybrać inny kościół na pogrzeb, za zgodą tego, kto nim zarządza, i po zawiadomieniu własnego proboszcza.

Jeśli śmierć nastąpiła poza własną parafią i nie przeniesiono do niej zwłok ani nie został zgodnie z prawem wybrany inny kościół pogrzebu, nabożeństwo należy odprawić w kościele parafii, gdzie śmierć nastąpiła, chyba, że prawo partykularne wyznacza inny kościół.

Nabożeństwo pogrzebowe za biskupa diecezjalnego winno być odprawione w jego własnym kościele katedralnym, chyba, że wybrał on inny kościół.

Nabożeństwo pogrzebowe za zakonników lub członków stowarzyszenia życia apostolskiego ma być z reguły odprawione we własnym kościele lub kaplicy. Jeśli instytut lub stowarzyszenie są kleryckie, odprawia je przełożony, w pozostałych wypadkach kapelan.
 

c. Miejsce pochowania zmarłego

Podobnie jak w przypadku nabożeństwa pogrzebowego, również odnośnie miejsca pochówku, każdemu wolno wybrać cmentarz pogrzebania, chyba, że prawo partykularne postanawia inaczej. Jeśli parafia posiada własny cmentarz, na nim powinni być grzebani wierni zmarli, chyba, że inny cmentarz został zgodnie z prawem wybrany przez samego zmarłego albo przez tych, do których należy zajęcie się pogrzebem zmarłego.

Po pogrzebie należy sporządzić akt w księdze zmarłych, zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego.

 

d. Ewentualne wyróżnienia towarzyszące ceremonii pogrzebu

 

Prócz wyróżnień, których źródłem może być urząd liturgiczny lub święcenia, oraz poza honorami należnymi władzom świeckim stosownie do przepisów liturgicznych, w obrzędach pogrzebowych nie należy okazywać szczególnych względów prywatnym osobom lub stanowiskom ani w ceremoniach, ani w zewnętrznej okazałości.

e. Odmowa pogrzebu kościelnego

Kodeks Prawa Kanonicznego określa wypadki, w jakich wierny zostaje pozbawiony prawa do pogrzebu kościelnego. Pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:
- notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;
- osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
- inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

Pierwsza grupa ludzi nie budzi raczej wątpliwości. Ci, którzy porzucili wiarę chrześcijańską, dopuścili się herezji lub schizmy, postawili siebie poza Kościołem i dlatego nie mają prawa do pogrzebu kościelnego. W naszych polskich warunkach czasami zdarzają się odejścia katolików do innych wyznań, lub jeszcze częściej do różnego rodzaju sekt, np. do Świadków Jehowy. Wówczas osoby takie pozbawiają siebie prawa do pogrzebu kościelnego. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, że jakiś ochrzczony notorycznie nie uczestniczy w sakramentach Kościoła (Spowiedź św., Eucharystia...). Notoryczne jednak nie praktykowanie nie jest dowodem na apostazję. Duszpasterz powinien przy nadarzającej się okazji upewnić się, że człowiek ten nie chce mieć nic wspólnego z wiarą i Kościołem, np. w czasie odwiedzin kolędowych. Powinien również odnotować fakt ten w kartotece parafialnej, albo jeszcze lepiej sporządzić dokument pisany stwierdzajacy stan faktyczny z podpisem zainteresowanej osoby. Bez takiego upewnienia się, duszpasterz nie ma prawa odmawiać pogrzebu, argumentując, że osoba ta nie praktykowała. Jest to tym bardziej zrozumiałe, że Kościół czasami pozwala również na pogrzeb kościelny osoby z innego wyznania chrześcijańskiego. Duszpasterz może jednak w inny sposób zaznaczyć dezaprobatę Kościoła wobec tego rodzaju postępowania, np. poprzez mniej okazałą ceremonię pogrzebową, czy przez odpowiednią homilię.

Drugą grupę stanowią ci, którzy wybrali spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej, a więc np. dla zamanifestowania swojej niewiary w zmartwychwstanie, życie wieczne itp., właściwie wykluczyli siebie z grona członków Ludu Bożego i dlatego nie przysługuje im prawo do pogrzebu.

Wiele trudności w ocenie mogą przysporzyć przypadki osób określone ogólnie jako "jawni grzesznicy". Mówiąc o tej grupie osób, należy mieć na uwadze przede wszystkim tych, którzy jawnie i publicznie żyli w związkach niesakramentalnych, w konkubinacie itp.

W przypadku konkubinatu, gdy nie istniała żadna przeszkoda do zawarcia małżeństwa, sprawa wydaje się stosunkowo prosta. Zainteresowane osoby wykazują najczęściej złą wolę, nie chcąc zawrzeć prawdziwego małżeństwa. Duszpasterz posiada, więc prawo do odmowy pogrzebu lub odprawienia w sposób mniej uroczysty samej ceremonii.

W przypadku innego rodzaju związków niesakramentalnych sprawa się komplikuje. Zmarły, który pomimo tego, że trwał w takim związku, utrzymywał jednak kontakt z Kościołem, modlił się, a nawet miał szczerą wolę zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego - znajduje się, więc w innej sytuacji. Ostatecznie decyzja należy tutaj do proboszcza, który przecież najlepiej zna miejscową sytuację. W przypadku ślubów cywilnych, jeśli osoby takie nie mogą zawrzeć ślubu kościelnego z powodu przeszkody poprzedniego węzła, nie powinno to być jedynym motywem odmowy pogrzebu kościelnego. Powinny na to złożyć się jeszcze inne, dodatkowe elementy, np. notoryczne niepraktykowanie, nieprzyjmowanie kolędy, nieuczęszczanie dzieci na lekcje religii.

Kanon 1184 § 1 podkreśla bardzo ważny element - odmawia się pogrzebu tylko wtedy, gdy dana osoba nie wyraziła przed śmiercią żadnych oznak pokuty. Sytuacja zmienia się zasadniczo, gdy ktoś przed śmiercią wyspowiadał się i otrzymał rozgrzeszenie. Do oznak pokuty można zaliczyć jednak również: prośbę o kapłana, nawet gdyby nie zdążył przybyć, ucałowanie krzyża, wzbudzenie aktu żalu, uczynienie znaku krzyża itp. O oznakach pokuty może zaświadczyć nawet jedna wiarygodna osoba. Dlatego duszpasterz przed odmową pogrzebu powinien upewnić się, czy czasami nie było jakichkolwiek oznak pokuty.
Gdy powstaje jakaś wątpliwość, należy się zwrócić do miejscowego ordynariusza, do którego decyzji należy się dostosować.

Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia Mszy świętej pogrzebowej24. Nie oznacza to jednak, że nie wolno odprawiać za tego zmarłego jakiejkolwiek Mszy św. Wolno, a nawet należy odprawiać Msze św. w intencji tego zmarłego, ale nie może to być Msza św. pogrzebowa.

Należy również pamiętać, że odmowa pogrzebu kościelnego nie może wiązać się z odmową miejsca na cmentarzu parafialnym, chyba, że w danej miejscowości znajduje się inny cmentarz, np. komunalny. Każdy człowiek ma prawo do pogrzebu, chociażby nie odbywał się on według ceremonii kościelnej i w obecności kapłana. Tak więc, zarządca cmentarza wyznaniowego nie może zabronić pogrzebu na tym cmentarzu według innych rytów religijnych, czy świeckich. Nie może być jednak zmuszany do sprawowania pogrzebu kościelnego osoby, która powinna być go pozbawiona.
 

f. Pogrzeb samobójców

Kwestia pogrzebu samobójców nie jest w sposób bezpośredni podejmowana w obowiązującym Kodeksie Prawa Kanonicznego. W związku z tym odwołujemy się do Instrukcji liturgiczno-duszpasterskiej Episkopatu Polski o pogrzebie i modlitwach za zmarłych z 5 maja 1978 roku. Instrukcja ta w numerze 13 stwierdza: Według powszechnego zdania psychiatrów samobójcy nie są w pełni odpowiedzialni za swój czyn. Dlatego nie odmawia się im pogrzebu katolickiego, jeżeli w ciągu życia okazywali przywiązanie do wiary i Kościoła. Uczestnikom takiego pogrzebu należy wyjaśnić sytuację.

Zacytowany przepis odnosi się do tych, którzy zanim odebrali sobie życie należeli do grona ludzi, których moglibyśmy określić jako praktykujący katolicy. Fakt targnięcia się na własne życie odbieramy jako skutek jakiegoś stanu patologicznego i w związku z tym nie tylko nie odmawiamy im katolickiego pogrzebu, lecz także nie czynimy żadnych różnic w celebracji samej ceremonii. Oczywiście korzystamy z okazji czy to podczas homilii czy w innym stosownym czasie, by uświadomić wiernym, ze fakt odebrania sobie życia przez osobę, której pogrzeb ma miejsce, był podyktowany brakiem pełnej świadomości czy stanem chorobowym o podłożu psychiatrycznym.

W swej dalszej części Instrukcja poucza, że: Samobójcę, który przed zamachem na własne życie dawał zgorszenie, należy traktować jako jawno grzesznika.
W takiej sytuacji już możemy mówić o ewentualnej odmowie pogrzebu katolickiego lub przynajmniej ograniczeniu uroczystego celebrowania samej ceremonii. Czynimy to jednak nie z tego powodu, że dana osoba popełniła samobójstwo, ale dlatego, że jej życie było przeciwne duchowi chrześcijańskiemu i do samej śmierci trwała w oddaleniu od Boga i Kościoła manifestują to również przez fakt zadania sobie śmierci. Tak więc w przypadku samobójców powinny dodatkowo weryfikować się elementy omawiane już w kan. 1184 § 1. Odprawienie bowiem takiej osobie pogrzebu identycznego jak każdemu innemu katolikowi żyjącemu w duchu religijnym byłoby zgorszeniem dla wspólnoty miejscowego Kościoła. Czasami zgorszenie dawane za życia przez samobójcę polega na alkoholizmie, a przez to również na braku praktyk religijnych. W związku z tym jednak, że zarówno samobójstwo, będące efektem jakiegoś zaburzenia psychicznego, jak i alkoholizm, który jest chorobą, nie powinny być jedynym motywem odmowy pogrzebu.

 

 

NASZ KATOLICKI KATECHIZM WIARY

 

 

Mały Katechizm

 

 1. POZDROWIENIE ANIELSKIE 
  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
 2. MODLITWA PAŃSKA 
  Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
 3. MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA 
  Aniele Boże Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy; bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.
 4. SKŁAD APOSTOLSKI
  Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
 5. DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH
  1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
  2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremnie.
  3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
  4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
  5. Nie zabijaj.
  6. Nie cudzołóż.
  7. Nie kradnij.
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
  9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
  10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
 6. PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
  1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
  2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
  3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
  4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
  5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
 7. PRZYKAZANIE MIŁOŚCI
  Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.
 8. SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
  1. Sakrament chrztu
  2. Sakrament bierzmowania
  3. Sakrament Eucharystii
  4. Sakrament pokuty i pojednania
  5. Sakrament namaszczenia chorych
  6. Sakrament święceń
  7. Sakrament małżeństwa
 9. WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA
  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Szczera spowiedź
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu
 10. DARY DUCHA ŚWIĘTEGO
  1. Dar mądrości
  2. Dar rozumu
  3. Dar umiejętności
  4. Dar rady
  5. Dar męstwa
  6. Dar pobożności
  7. Dar bojaźni Bożej
 11. CNOTY TEOLOGICZNE (BOSKIE)
  1. Wiara
  2. Nadzieja
  3. Miłość
 12. CNOTY KARDYNALNE (GŁÓWNE CNOTY MORALNE)
  1. Roztropność
  2. Sprawiedliwość
  3. Wstrzemięźliwość
  4. Męstwo
 13. GŁÓWNE PRAWDY WIARY
  1. Jest jeden Bóg.
  2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
  3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
  4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
  5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
  6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
 14. UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO DUSZY
  1. Grzesznych upominać
  2. Nieumiejętnych nauczać
  3. Wątpiącym dobrze radzić
  4. Strapionych pocieszać
  5. Krzywdy cierpliwie znosić
  6. Urazy chętnie darować
  7. Modlić się za żywych i umarłych
 15. UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO CIAŁA
  1. Głodnych nakarmić
  2. Spragnionych napoić
  3. Nagich przyodziać
  4. Podróżnych w dom przyjąć
  5. Więźniów pocieszać
  6. Chorych odwiedzać
  7. Umarłych pogrzebać
 16. SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH
  1. Pycha
  2. Chciwość
  3. Nieczystość
  4. Nienawiść
  5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
  6. Gniew
  7. Lenistwo
 17. TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 
  Część I - tajemnice radosne (odmawiane w poniedziałek i sobotę):
  1. Zwiastowanie NMP
  2. Nawiedzenie św. Elżbiety
  3. Narodzenie Pana Jezusa
  4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Część II - tajemnice światła (odmawiane w czwartek):

 1. Chrzest Jezusa w Jordanie
 2. Objawienie na weselu w Kanie Galilejskiej
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie Jezusa na górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii

Część II - tajemnice bolesne (odmawiane we wtorek i piątek):

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Pana Jezusa
 3. Ukoronowanie Pana Jezusa cierniową koroną
 4. Niesienie krzyża
 5. Ukrzyżowanie

Część III - tajemnice chwalebne (odmawiane w środę i niedzielę):

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie NMP
 5. Ukoronowanie w niebie NMP
 1. AKTY WIARY, NADZIEI, MIŁOŚCI I ŻALU
  Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy Jedyny prawdziwy.
  Wierzę, coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może. 

  Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny.
  Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

  Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję.
  Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty Dobro nieskończone.

  Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości.
  Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.
 2. ANIOŁ PAŃSKI
  Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,
  I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo...
  Oto ja służebnica Pańska,
  Niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo...
  A Słowo ciałem się stało,
  I zamieszkało miedzy nami. Zdrowaś Maryjo...

  Módlmy się:
  Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca Swoja łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i Krzyż zostali doprowadzeni do chwały Zmartwychwstania. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 3. BŁOGOSŁAWIEŃSTWA EWANGELICZNE
  1. Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie.
  2. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.
  3. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
  4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
  5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
  6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają.
  7. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synami Bożymi.
  8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie.

 

PYTANIA  KATECHIZMOWE

Dział I:

WIERZĘ - WIERZYMY

1.         Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka?

Bóg stworzył człowieka po to, by go uczynić uczestnikiem swego życia i szczęścia, do życia w komunii z sobą (Bogiem) i z bliźnimi.

2.         Dzięki czemu człowiek może poznać Boga?

Do pierwszego poznania Boga człowiekowi wystarczy naturalne światło rozumu. Człowiek już z rzeczy stworzonych poznaje Boga jako początek i cel wszystkich rzeczy.

3.         Dlaczego samo światło rozumu jest niewystarczające, by poznać Boga?

Człowiek potrzebuje Bożej pomocy, gdyż rozumienie Bożych prawd przekracza jego możliwości intelektualne. Człowiek potrzebuje światła Bożego Objawienia.

4.         Jak się dokonywało Boże Objawienie?

 Bóg przygotowywał człowieka  etapami na przyjęcie nadprzyrodzonego Objawienia. W Starym Testamencie objawiał się przez Prawo i Proroków. Był to czas przygotowania do pełni Objawienia dokonanego w Jezusie Chrystusie.

5.         W jaki sposób dokonuje się przekaz Objawienia Bożego?

Przekaz Objawienia Bożego dokonuje się na dwa różne sposoby: przez Pismo Święte i przez Tradycję.

6.         Kto jest autorem Pisma Świętego?

Autorem Pisma Świętego jest Bóg , który wybrał i natchnął ludzi, by spisali to o czym pragnął ich pouczyć.

7.         Co to jest kanon Pisma Świętego?

Kanon Pisma Świętego to kompletny zbiór ksiąg świętych: 46 Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu.

8.         Co przekazują księgi Starego Testamentu?

Księgi Starego Testamentu przekazują historię przygotowania ludzkości na przyjście Jezusa Chrystusa.

9.         Co przekazują księgi Nowego Testamentu?

W ich centrum jest Jezus Chrystus ( Jego czyny, nauczanie, męka i zmartwychwstanie) a także początki Kościoła.

10.       Jak czytać Pismo Święte?

Pismo Święte należy czytać i wyjaśniać z pomocą Ducha Świętego pod przewodnictwem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, tj. papieża i biskupów. Aby poznać co Bóg chciał nam objawić należy uwzględnić intencje hagiografów oraz treść i jakość całej Biblii.

11.       W jaki sposób człowiek odpowiada objawiającemu się Bogu?

Człowiek na Boże wezwanie odpowiada posłuszeństwem wiary.

12.       Co to znaczy wierzyć?

Wierzyć to przylgnąć osobowo do Boga i uznać całą prawdę, którą On objawił.

 

Wyznanie wiary chrześcijańskiej

Wierzę w Boga

Str. 24

 1. Co to jest symbol wiary?

Jest to krótka formuła w której kościół wyraża i przekazuje swoją wiarę ( zbiór podstawowych prawd wiary)

 1. Jakie są najstarsze i najważniejsze symbole wiary?
  • Symbole chrzcielne
  • Symbol Apostolski ( „Wierzę w Boga...’’)
  • Symbol Nicejsko-Konstatynopolitański („ Wierzę w jednego Boga...”)
 2. Jakie jest podstawowe stwierdzenie w wyznaniu wiary?

-wierzę w Boga Ojca i Jego Syna oraz Ducha  Świętego

 1. Jakie jest imię Boga i co ono oznacza?

-Bóg objawił imię Mojżeszowi „jestem, który jestem’’ – Jahwe

 1. Jaka jest centralna tajemnica wiary?
  • Tajemnica trójcy świętej oraz tajemnica wcielenia Syna Bożego oraz jego misterium paschalne.
 2. Kim jest Duch Święty?

-Jest trzecią odrębną osobą Trójcy Świętej, jest równy Ojcu i Synowi.

 1. Jak działają trzy Osoby Boskie?
  • Mają jedną i tę samą naturę, jedno i to samo działanie

10. Co to jest opaczność Boża ?

 • jest to zrządzenie przez które Bóg prowadzi swoje stworzenie do doskonałości (troska Boga o stworzenie)

11. Kim są Aniołowie i jakie jest ich zadanie?

 • Aniołowie są to stworzenia osobowe ( mają rozum i wolną wole) czysto duchowe.
 • zwiastują zbawienie , służą wypełnieniu zamysłu Bożego , adorują Boga

12. Co to znaczy, że człowiek został stworzony na obraz Boży?

 • posiada godność osoby, jest zdolny poznawać siebie, panować nad sobą, tworzyć wspólnotę z innymi, zdolny jest do miłości.

13. Jakiego rodzaju istotą jest osoba ludzka?

 • jest istotą cielesno-duchową, posiada rozum i wolną wolę.

14. Kim jest szatan?

 • jest to upadły Anioł, który w wolnym wyborze nieodwołalnie odrzucił Boga i Jego Królestwo

15. Czym był pierwszy grzech człowieka ?

 • człowiek zwiedziony przez kusiciela sięgnął po owoc drzewa poznania dobra i zła , okazał nieposłuszeństwo wobec Boga.

16. Jakie są konsekwencje grzechu pierworodnego?

 • stał się grzechem wszystkich ludzi
 • szatan uzyskał pewnego rodzaju panowanie nad człowiekiem
 • natura ludzka nabyła skłonność do grzechu

18. Jak Bóg zareagował na pierwszy grzech człowieka?

-zapowiedział zwycięstwo nad złem (Protoewangelia). Zwycięstwo to dokonało się w nowym Adamie - Jezusie Chrystusie.

 

B. Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego

str. 32 – 41

19. Co to jest Dobra Nowina?

Dobra Nowina jest ogłoszeniem prawdy (wiadomości), że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał.

20. Co oznacza imię Jezus?

Jezus w języku hebrajskim oznacza „Bóg zbawia”.

 21. Co oznacza imię Chrystus?

            Chrystus  to greckie słowo, które oznacza „namaszczony”(po hebrajsku „mesjasz”).

22. Co oznacza tytuł „ Syn Boży” w odniesieniu do Jezusa Chrystusa?

Tytuł „Syn Boży” wskazuje na jedyną niepowtarzalną relację Jezusa Chrystusa do Boga Ojca. Jezusa sam przedstawia siebie jako Syna, który zna Ojca.

23. Co oznacza tytuł „Pan” w odniesieniu do Jezusa Chrystusa?

Nazywając Jezusa „Panem” (greckie „Kyrios”), uznajemy Go za Boga, który ma władzę nad życiem i śmiercią.

24. Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem? 

Syn Boży, za sprawą Ducha Świętego, przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem:

•           aby nas zbawić i pojednać z Bogiem;

•           aby objawić nam miłość Bożą;

•           aby być dla nas wzorem oddanie się Bogu Ojcu;

•           by uczynić nas uczestnikami Boskiej natury.

25. Co oznacza słowo „Wcielenie”?

Kościół nazywa „Wcieleniem” fakt przyjęcia przez Syna Bożego natury ludzkiej. Syn Boży, pozostając Bogiem, stał się człowiekiem.

26. Co oznacza, że Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem?

Jezus Chrystus nie przestając być Bogiem, stał się prawdziwym człowiekiem. Oznacza to, ze żył jak człowiek, cierpiał i umarł. Jezus pozostawał Synem Bożym choćby dlatego, że czynił cuda, zmartwychwstał itp.

 27. Co oznacza wyrażenie: Jezus począł się z Ducha Świętego?

Wyrażenie to oznacza, że Duch Święty sprawił, że w łonie Maryi Dziewicy wieczny Syn Ojca począł się jako człowiek.

29. W czym wyraziło się posłuszeństwo wiary Maryi?

Posłuszeństwo wiary Maryi wyraziło się w zgodzie na to, by stać się Matką Jezusa.

30. O jakich misteriach (tajemnicach) życia Jezusa mówi symbol wiary i jakie wydarzenia Jego życia składają się na te misteria?

Symbol wiary mówi o dwóch misteriach życia Jezusa Chrystusa:

•           misterium Wcielenia (poczęcie i narodzenie);

•           misterium Paschy (męka, ukrzyżowanie, śmierć, pogrzeb, zstąpienie do piekieł, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie).

34. Jakie są misteria publicznego życia Jezusa?

•           chrzest w Jordanie;

•           kuszenie na pustyni;

•           głoszenie Królestwa Bożego;

•           przemienienie na Górze Tabor;

•           droga i wjazd do Jerozolimy.

38. W jaki sposób Jezus ukazuje i urzeczywistnia Królestwo Boże?

Jezus ukazuje Królestwo Boże poprzez swoje słowa, czyny i znaki, a także przez posłanie swoich uczniów. Urzeczywistni przyjście swojego Królestwa przede wszystkim przez misterium swojej Paschy.

39. Jakie znaczenie ma Przemienienie Jezusa na górze Tabor w obecności Piotra, Jakuba i Jana?

Przemienienie Jezusa miało na celu umocnienie wiary Apostołów ze względu na Jego przyszłą mękę. Przemienienie daje przedsmak chwalebnego przyjścia Chrystusa.

41. Co to jest misterium Paschalne Jezusa Chrystusa i jakie ma znaczenie dla wiary chrześcijańskiej?

Misterium Paschalne Jezusa to Jego męka, śmierć, zmartwychwstanie i uwielbienie oraz dar Ducha Świętego.

42. Z powodu jakich oskarżeń Jezus został skazany na śmierć?

Jezus został skazany na śmierć z powodu oskarżeń religijnych. Zarzucano Jezusowi przede wszystkim: działalność przeciw Prawu, podważanie centralnego znaczenia Świątyni Jerozolimskiej oraz występowanie przeciw wierze w Jedynego Boga, ponieważ sam siebie nazywał Synem Bożym.

43. Jakie są owoce śmierci Jezusa na krzyżu, czyli ofiarowania siebie samego Ojcu?

Chrystus poprzez swoją śmierć na krzyżu:

•           pokonuje lęk przed śmiercią, biorąc na siebie skutki grzechu pierworodnego;

•           wypełnia ostatecznie odkupienie ludzi przez zgładzenie grzechu świata;

•           dokonuje pojednania człowieka z Bogiem przez odpuszczenie grzechów;

•           przywraca człowiekowi komunię z Bogiem i uzdalnia wierzących do życia w jedności.

44. Co oznacza, że „Jezus stąpił do piekieł”?

Zstąpienie Jezusa do piekieł oznacza, że:

•           przebywał w krainie umarłych;

•           wyzwolił oczekujące swojego Wyzwoliciela dusze sprawiedliwych, którego Go poprzedziły;

•           całkowicie zostało wypełnione ewangeliczne głoszenie zbawienia.

45. Jakie miejsce w naszej wierze zajmuje Zmartwychwstanie Chrystusa?

Zmartwychwstanie Jezusa jest kulminacyjna prawda naszej wiary i stanowi, tak samo jak Krzyż, istotną część misterium Paschalnego. „Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremne byłoby nasze nauczanie i próżna byłaby nasza wiara”.

47. Co przedstawia Wniebowstąpienie?

Wniebowstąpienie to prawda wiary, która mówi o tym, że po czterdziestu dniach od swego Zmartwychwstania Chrystus wstąpił do nieba i odtąd zasiada po prawicy Ojca.

48. Co dokona się wraz z Paruzją (powtórne przyjście Chrystusa) Chrystusa?

•           triumf  Królestwa Chrystusa;

•           ostateczny triumf dobra nad złem w dzień sądu ostatecznego;

•           sąd nad żywymi i umarłymi.

49. Co oznaczają słowa: Chrystus będzie sądził żywych i umarłych?

Sąd nad żywymi i umarłymi, jakiego dokona Chrystus na końcu tych czasów, objawi ukryte zamiary serc i odda każdemu człowiekowi w zależności od jego uczynków oraz jego przyjęcia lub odrzucenia łaski.

 

 Str. 44

51. Jakie są imiona i określenia Ducha Świętego?

 • Paraklet ( pocieszyciel ) , Ducha Prawdy , Duch Obietnicy , Duch Chrystusa ,

52. Jakie są symbole Ducha Świętego?

Woda, namaszczenie, ogień, gołębica

53. Jakie są dary Ducha Świętego?

 • Dar rozumu, mądrości , rady, męstwa , umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej

55. Co wydarzyło się w dniu pięćdziesiątnicy (50dni od zmartwychwstania Jezusa)?

 Duch Święty zstąpił na Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku wraz z Maryją w postaci ognistych języków. Umocnił ich wiarę, oświecił umysły, wlał odwagę. Po tym wydarzeniu apostołowie wyszli z Wieczernika i zaczęli nauczać.

56. Czego dokonuje Duch Święty w Kościele ?

 • Buduje, ożywia, uświęca Kościół, przypomina słowa otwiera umysły na zrozumienie śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

 

57. Jakie są owoce Ducha Świętego?

Miłość ,radość , pokój, cierpliwość, uprzejmość , dobroć ,opanowanie.

58. Co oznacza słowo Kościół?

Oznacza „zwołanie’’ ( z greckiego Ekklesia ), jest ludem, który gromadzi Bóg.

59. Jak Jezus zakładał Kościół ?

Poprzez głoszenie ewangelii, gromadzenie uczniów , Apostołów , wybór Piotra na głowę Kościoła, przekazując władze udzielania sakramentów.

60. Jakie jest posłanie Kościoła?

Jest posłany do wszystkich narodów, aby czynić je uczniami Chrystusa , jest bycie sakramentem ( czyli znakiem i narzędziem) wewnętrznego zjednoczenia ludzi z Bogiem i jedności rodzaju ludzkiego.

61. Czym charakteryzuje się lud Boży ?

 1. głową jest Jezus Chrystus,
 2. człowiek staje się członkiem tego ludu przez wiarę w Chrystusa i przez chrzest,
 3. prawem tego ludu jest nowe przykazanie miłości.

62. W jakich trzech funkcjach Chrystusa uczestniczy lud Boży?

W funkcji kapłańskiej , prorockiej i królewskiej.

63. Jakie są podstawowe przymioty Kościoła?

 Jest jeden, święty, powszechny i Apostolski.

67. Co oznacza stwierdzenie: poza Kościołem nie ma zbawienia ?

Oznacza ,że całe zbawienie pochodzi jedynie od Chrystusa- Głowy poprzez Kościół który jest Jego Ciałem.

69. Kto z ludzi posiada pełną, najwyższą, bezpośrednią i powszechną władzę w Kościele?

Biskup Rzymu, który jest nazywany papieżem oraz Kolegium Biskupów, którzy są w jedności z papieżem.

73. W jaki sposób wierni uczestniczą w misji Chrystusa ?

 1. Poprzez składanie duchowych ofiar,
 2. Poprzez ewangelizacje tzn. przez głoszenie Chrystusa,
 3. Przez zaparcie się siebie oraz święte życie pokonując w sobie panowanie grzechów.

77. Co to znaczy ,że nasze ciała zmartwychwstaną?

Po śmierci będzie żyła nie tylko dusza nieśmiertelna, ale na nowo otrzymają życie nasze śmiertelne ciała

78. Jaki jest chrześcijański sens śmierci fizycznej?

a. W śmierci Bóg powołuje człowieka do siebie,

 1. Jest zmianą życia a nie jego końcem,
 2. Jest początkiem nowego życia.

80. Na czym polega sąd szczegółowy?

Polega na odniesieniu do Chrystusa życia każdego człowieka i albo dokonuje się przez oczyszczenie albo otwiera bezpośrednio wejście do nieba albo stanowi bezpośrednio potępienie na wieki.

81. Czym jest niebo?

Jest to zjednoczenie z Trójcą Świętą , z Maryją Aniołami i wszystkimi świętymi.

82. Czym jest czyściec ?

Jest końcowym oczyszczeniem wybranych, które jest czymś całkowicie innym niż kara potępionych

( ma swój koniec i prowadzi ku niebu).

83. Na czym polega piekło?

Jest to stan ostatecznego wykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi (wieczne oddzielenie od Boga).

84. Kiedy nastąpi i na czym będzie polegał sąd ostateczny?

Nastąpi podczas chwalebnego powrotu Chrystusa (nie znamy dnia ani godziny). Będzie polegał na wyznaczeniu nagrody lub kary za popełnione czyny.

 

Dział I (s. 65):

EKONOMIA SAKRAMENTU

1. Czym jest liturgia?

Liturgia jest celebrowaniem misterium Chrystusa, przede wszystkim Jego misterium Paschalnego, przez które wypełnił On dzieło naszego zbawienia.

2. Kto celebruje liturgię?

Liturgię celebruje cała wspólnota pod przewodnictwem ustanowionego liturgia. W sprawowaniu liturgii każdy spełnia swoją funkcję (duchowni i świeccy).

3. Wokół czego koncentruje się życie liturgiczne Kościoła?

Całe życie liturgiczne Kościoła koncentruje się wokół Ofiary eucharystycznej i pozostałych sakramentów oraz wokół słuchania słowa Bożego.

4. Co to są sakramenty i co jest ich celem?

Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże.  Celem sakramentów jest uświęcenie człowieka, budowanie Mistycznego Ciała Chrystusa i oddawanie czci Bogu.

5. Z czego ukształtowana jest celebracja sakramentalna?

Celebracja sakramentalna ukształtowana jest ze znaków i symboli.

7.Który dzień w roku liturgicznym jest najstarszym i pierwszym dniem świątecznym?

 Najstarszym i pierwszym dniem świątecznym jest Wielkanoc (Pascha), czyli pamiątka przejścia Chrystusa ze śmierci do życia - pamiątka Jego Zmartwychwstania. Jest ona świętowana w każdą niedzielę.

8. Czym jest liturgia godzin?

Liturgia godzin to modlitwa całego Ludu Bożego rozłożona na poszczególne godziny dnia.

 

Dział II (s. 72):

SIEDEM SAKRAMENTÓW KOŚĆIOŁA

1. Jak Katechizm Kościoła katolickiego porządkuje sakramenty?

Katechizm porządkuje sakramenty w trzech grupach:

•           sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, eucharystia),

•           sakramenty uzdrowienia(pokuta, namaszczenie chorych),

•           sakramenty służące komunii i posłaniu wiernych (małżeństwo, kapłaństwo).

CHRZEST

2. Czym dla chrześcijan jest chrzest?

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Człowiek wierzący ma przez chrzest udział w śmierci Chrystusa.

3. Jakie są łaski chrztu?

•           chrzest odpuszcza wszystkie grzechy,

•           jednoczy z Chrystusem i włącza w Jego Kościół,

•           przez chrzest ochrzczeni uczestniczą w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa,

•           jest on podstawa wspólnoty między wszystkimi chrześcijanami.,

•           stajemy się dziećmi Bożymi,

•           opieczętowuje chrześcijanina niezatartym duchowym znamieniem (charakterem) jego przynależności do Chrystusa.

4. Na czym polega istotny obrzęd chrztu?

Istotny obrzęd chrzty polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego.

5. Kto może przyjąć chrzest?

Chrzest może przyjąć każdy człowiek jeszcze nie ochrzczony, który w wierze wyrazi taką wolę.

6. Kto może chrzcić?

Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup, prezbiter i diakon .W razie konieczności (niebezpieczeństwo śmierci) ochrzcić może każda osoba.

7. Jakie znaczenie ma imię otrzymane na chrzcie?

Chrześcijanin otrzymuje na zawsze swoje imię.  Imię każdego człowieka jest ikoną osoby, domaga się szacunku ze względu na godność tego, kto je nosi. Bóg wzywa każdego człowieka po imieniu. Zaleca się, by podczas chrztu nadawać imię świętego.

BIERZMOWANIE

8. Czym jest sakrament bierzmowania?

 Bierzmowanie jest sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić nasza więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.

10. Jaki jest istotny znak obrzędu bierzmowania?

Sakrament bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się wraz z nałożeniem ręki i wypowiedzeniem słów: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

12. Jakie warunki powinien spełnić kandydat do bierzmowania?

Kandydat do bierzmowania, który osiągnął wiek używania rozumu, powinien złożyć wyznanie wiary, być w stanie łaski i mieć intencje przyjęcia tego sakramentu.

13. Kto jest szafarzem sakramentu bierzmowania?

Zwyczajnym szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup. W nadzwyczajnych przypadkach kapłan delegowany.

14. Jakie są owoce sakramentu bierzmowania?

Owoce sakramentu bierzmowania to:

•           głębsze zakorzenienie w Bożym synostwie,

•           ściślej jednoczy z Chrystusem,

•           pomnaża dary Ducha Świętego,

•           udoskonala więź z Kościołem.,

•           udziela specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz  do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.,

•           bierzmowanie podobnie jak Chrzest wyciska w duszy chrześcijanina znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć raz w życiu.

EUCHARYSTIA

16. Czym jest eucharystia?

Eucharystia jest pamiątka Paschy Jezusa Chrystusa, to znaczy dzieła zbawienia wypełnionego przez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. Dzieło to uobecnia się w liturgii.

18. Jaką treść zawiera słowo „Eucharystia”?

Sakrament ten nazywa się Eucharystią, ponieważ jest dziękczynieniem składanym Bogu.

19. Jak inaczej nazywa się Eucharystia?

•           Łamanie Chleba,

•           Wieczerza Pańska,

•           Pamiątka Męki i Zmartwychwstania Pana,

•           Najświętsza Ofiara,

•           Najświętszy sakrament,

•           Komunia,

•           Msza Święta.

20. Kiedy Chrystus ustanowił Eucharystię?

Chrystus ustanowił Eucharystie podczas Ostatniej Wieczerzy, w wielki czwartek, tej nocy, kiedy został wydany.

21. W jaki sposób Chrystus ustanowił Eucharystię?

Jezus wziął w swoje ręce chleb, połamał go i podał uczniom, mówiąc: "Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy...". Następnie wziął w swoje ręce kielich z winem, mówiąc: "Bierzcie i pijcie z niego wszyscy...".

22. Z jakich zasadniczych części składa się celebracja Eucharystii?

            Celebracja Eucharystii składa się z dwóch części: z liturgii słowa i liturgii eucharystycznej.

23. Kto przewodniczy celebracji eucharystycznej?

            Eucharystii może przewodniczyć tylko kapłan, biskup, który uobecnia Chrystusa.

25. Jak należy przygotowywać się do pełnego uczestnictwa w Eucharystii?

            Kto chce w pełni uczestniczyć w Eucharystii, czyli chce przyjąć Komunię świętą, powinien być w stanie łaski uświęcającej, czyli bez świadomości grzechu ciężkiego.

26. Jakie są owoce pełnego uczestnictwa w Eucharystii?

            Pełne uczestnictwo w Eucharystii:

•           pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem i Kościołem;

•           odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie i w bierzmowaniu;

•           ożywia miłość do bliźnich;

•           gładzi grzechy powszechne;

•           zachowuje od przyszłych grzechów śmiertelnych.

27. Do czego Kościół zachęca w związku z Eucharystią?

            Kościół zachęca do pełnego uczestnictwa w Eucharystii (przyjęcia komunii świętej) podczas każdej mszy. Zobowiązuje do przyjęcia Komunii Świętej przynajmniej raz w roku.

28. Czy można więcej niż raz przyjąć Komunię świętą w ciągu jednego dnia?

            Komunię świętą można przyjąć drugi raz tego samego dnia pod warunkiem uczestnictwa we Mszy Świętej. Nie można jej przyjmować drugi raz poza celebracją eucharystyczną.

29. Czym jest sakrament pokuty i pojednania?

            Sakrament pokuty i pojednania przywraca jedność człowieka ochrzczonego z Bogiem, zerwaną przez grzech, oraz uzdrawia relacje międzyludzkie we wspólnocie.

30. Dlaczego istnieje sakrament pokuty i pojednania po chrzcie?

            Chrystus ustanowił sakrament dla nawrócenia ochrzczonych, którzy oddalają się od Niego przez grzech.

31. Co oznaczają różne nazwy sakramentu pokuty i pojednania?

            Ten sakrament nazywa się:

•           sakrament pokuty- ukazuje drogę skruchy i zadośćuczynienia;

•           sakrament nawrócenia- urzeczywistnia wezwanie Jezusa do nawrócenia;

•           sakrament spowiedzi- spowiedź z grzechów; jest istotnym elementem tego sakramentu;

•           sakrament przebaczenia- Bóg udziela penitentowi przebaczenia;

•           sakrament pojednania- pojednanie z Bogiem i bliźnim.

32. Kiedy został ustanowiony sakrament pojednania?

            Sakrament pojednania został ustanowiony, gdy wieczorem w dniu Paschy Jezus ukazał się swoim Apostołom i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.”

33. Jakie są istotne elementy celebracji sakramentu spowiedzi?

            Celebracja sakramentu spowiedzi składa się z trzech aktów penitenta (żal za grzechy, wyznanie grzechów, wypełnienie pokuty) oraz z rozgrzeszenia kapłana.

34. Z jakich grzechów i jak często należy się spowiadać?

            Na spowiedzi penitent powinien wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, których jest świadomy. Zobowiązany jest do tego przynajmniej raz w roku.

35. Kto ma władzę odpuszczania grzechów?

            Władzę odpuszczenia grzechów mają biskupi i prezbiterzy. Czynią to na mocy sakramentu „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

38. Jakie są owoce sakramentu pokuty?

            Owocami spowiedzi są:

•           pojednania z Bogiem;

•           pojednanie z Kościołem;

•           darowanie kary wiecznej;

•           darowanie kar doczesnych;

•           pokój i pogoda sumienia oraz pocieszenie ducha;

•           wzrost sił duchowych do walki z grzechem.

 41. W jaki sposób udzielany jest sakrament namaszczenia chorych?

-przez włożenie w milczeniu rąk kapłana na głowę chorego i modlitwę nad chorym w wierze Kościoła

-przez namaszczenie czoła i rąk chorego świętym olejem

43. Kto może sprawować sakrament namaszczenia chorych?

Kapłani: biskupi i prezbiterzy

44. Jakie są skutki sprawowania sakramentu namaszczenia chorych

-zjednoczenie chorych z męką Chrystusa dla jego własnego dobra oraz dla dobra całego Kościoła

-umocnienie, pokój i odwaga by przyjmować po chrześcijańsku cierpienia, choroby lub starość

-przebaczenie grzechów jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty

-powrót do zdrowia jeśli to służy dobru duchowemu

-przegotowanie na przejście do życia wiecznego

45. Co to jest sakrament święceń?

Sakrament święceń jest sakramentem posługi apostolskiej. Dzięki niemu zbawcze dzieło powierzone przez Chrystusa apostołom nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów.

46. Jakie są stopnie sakramentu święceń?

-episkopat

-prezbiterat

-diakonat

47. Co to jest istotny obrzęd sakramentu święceń?

Istotnym obrzędem sakramentu święceń dla wszystkich trzech stopni jest włożenie rąk przez biskupa na głowę święconego i specjalna modlitwa konsekracyjna

48. Kto może otrzymać sakrament święceń?

Sakrament święceń może otrzymać ochrzczony mężczyzna. Wszyscy pełniący posługę święceń w Kościele łacińskim z wyjątkiem stałych diakonów. Są wybierani zazwyczaj spośród wierzących, nieżonatych mężczyzn, którzy chcą zachować celibat.

52. Czego znakiem jest sakrament małżeństwa i kto go udziela?

Sakrament małżeństwa jest skutecznym znakiem przymierz Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. W Kościele łacińskim sami małżonkowie jako szafarze łaski Chrystusa udzielają sobie nawzajem sakramentu małżeństwa, wypowiadając wobec Kościoła swoją zgodę.

55. Jakie są skutki sakramenty małżeństwa?

-Z ważnego małżeństwa powstaje między małżonkami węzeł z natury swej trwałej(wieczny i wyłączny)

-W małżeństwie chrześcijańskim małżonkowie przez sakrament zostają wzmocnieni i konsekrowani do obowiązków swego stanu i godności.

56. Jakie są charakterystyczne cechy miłości małżeńskiej?

-jedność

-nierozerwalność

-wierność

-otwarcie na płodność

57. Jakie grzechy godzą w godność przymierza małżeńskiego?

-poligamia

-rozwód

-cudzołóstwo

-odrzucanie płodności

58. Dlaczego rodzina chrześcijańska nazywana jest Kościołem domowym?

Dom rodzinny jest pierwszą szkoła życia chrześcijańskiego i szkoła człowieczeństwa. Rodzice powinni być dla swoich dzieci pierwszymi zwiastunami wiary.

59.Co to są sakramentalia?
Są znakami świętymi ustanowionymi przez Kościół. Mają na celu przygotowanie ludzi do przyjęcia owoców sakramentów i uświęcenie różnych okoliczności życia.

60.Jakie są formy sakramentaliów?

-błogosławieństwa

-poświęcenie(osób np. obrzęd procesji zakonnej; przedmiotów i miejsc np. kościoła ołtarza)

-egzorcyzmy

63. Co wyraża pogrzeb chrześcijański?

Obrzędy pogrzebu wyrażają paschalny charakter śmierci chrześcijańskiej(wiara, zmartwychwstanie i życie wieczne)

Str. 115

1.Co jest podstawą godności człowieka?

- Podstawą godności człowieka jest stworzenie go na obraz i podobieństwo Boże.

2.Jak Bóg odpowiada człowiekowi na jego naturalne pragnienie szczęścia?

- Bóg powołuje każdego człowieka do komunii z Nim i z bliźnimi. Wiąże się ono z oglądaniem Boga.

3.Co wnoszą w życie człowieka błogosławieństwa ewangeliczne?

- Błogosławieństwa ewangeliczne podtrzymują nadzieję w trudnościach, zapowiadają dobrodziejstwa i nagrodę.

4.Czym jest szczęście życia wiecznego?

- Szczęście życia wiecznego jest darem wiecznego i doskonałego życia w jedności z Bogiem.

5.Co to jest wolność i kiedy osiąga swoją doskonałość?

-  Jest to zachowanie Bożych przykazań i przylgnięcie do Bożych obietnic obwieszczonych w Ewangelii. Wolność zakłada możliwość wyboru między dobrem a złem. Wybór zła jest nadużyciem wolności i prowadzi do niewoli grzechu.

6.Co osłabia ludzką wolność?

- Ludzką wolność osłabia grzech.

7.Co to jest sumienie?

- Sumienie jest sądem rozumu, przez który człowiek rozpoznaje jakość moralną konkretnego czynu. Sumienie nakazuje człowiekowi pełnić dobro a unikać zła.

8.Co wpływa na formowanie prawego i prawdziwego sumienia?

- Prawe i prawdziwe sumienie jest formowane przez słowo Boże, nauczanie Kościoła, modlitwę, rachunek sumienia, rady mądrych ludzi.

9.Co to jest cnota?

- Cnota jest trwałą dyspozycją do czynienia dobra.

10.Co to są cnoty ludzkie?

- Cnoty ludzkie są trwałymi dyspozycjami umysłu i woli, które porządkują uczucia i kierują postępowaniem człowieka.

11.Co to są cnoty teologalne?

-  Cnoty teologalne to dar Boga przyjęty i rozwijany przez człowieka, by kształtował relacje z Nim i z ludźmi według Jego zamysłu. Są nimi wiara, nadzieja i miłość.

12.Do czego uzdalnia wiara?

- Wiara uzdalnia człowieka do wolnego powierzenia się Bogu i przyjęcia wszystkiego, co On objawił a co Kościół podaje do wierzenia.

13.Co sprawia  w człowieku nadzieja?

- Dzięki nadziei z trwałą ufnością pragniemy  jako naszego szczęścia Królestwa niebieskiego i życia wiecznego.

14.Do czego uzdalnia miłość?

-  Miłość uzdalnia do miłowania Boga nade wszystko dla Niego samego, a naszych bliźnich, jak siebie samych, ze względu na miłość Boga.

17.Czym jest grzech?

- Grzech jest aktem nieposłuszeństwa i buntu przeciw Bogu spowodowanym wolą stania się „ jak Bóg” w poznawaniu oraz określaniu dobra i zła.

18.Kiedy człowiek popełnia grzech śmiertelny i jakie są tego konsekwencje?

- Grzech śmiertelny ma miejsce wtedy, gdy człowiek przekracza przykazania Boże lub kościelne w materii poważnej z pełną świadomością i całkowitą zgodą. Niszczy w człowieku miłość, bez której niemożliwe jest szczęście wieczne.

19.Kiedy człowiek popełnia grzech powszedni?

- Człowiek popełnia grzech powszedni wtedy, gdy dotyczy on materii lekkiej oraz wtedy, gdy dotyczy materii ciężkiej, ale został popełniony bez pełnej świadomości lub bez całkowitej zgody.

20.Co to jest wada?

- Wada jest złą skłonnością, która zaciemnia sumienie i zniekształca konkretną ocenę dobra i zła.

21.Kiedy ponosimy odpowiedzialność za grzechy popełniane przez innych( grzechy cudze) ?

-  Wtedy, gdy w nich współdziałamy (nakazując, pozwalając, uczestnicząc).

22.Co to jest prawo moralne?

- Prawo moralne określa sposób życia człowieka, jego moralność. Składa się na nie: prawo

wieczne, naturalne, objawione, cywilne i kościelne.

24.Dlaczego Kościół wypowiada się w kwestiach moralnych?

- Ponieważ Kościołowi przysługuje prawo głoszenia zawsze i wszędzie zasad moralnych oraz wypowiadania oceny o wszystkich sprawach ludzkich.

26.W jakich słowach Chrystus streszcza Prawo Nowego Przymierza?

- Prawo Nowego Przemierza Chrystus streszcza w słowach: „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem.”

27. Co to jest usprawiedliwienie i jak się dokonuje?

- Usprawiedliwienie obejmuje opuszczenie grzechów, uświęcenie i odnowienie człowieka. Dokonuje się dzięki łasce Ducha Św., którą wysłużył nam Chrystus przez swoją mękę. Otrzymujemy je w sakramencie chrztu.

27.Czym jest łaska?

- Łaska jest pomocą, jakiej Bóg udziela człowiekowi, by odpowiedział on na swoje powołanie i stał się przybranym dzieckiem Boga.

29.Jakie są rodzaje łaski?

- Rodzajami łask są: habitualna( uświęcająca), aktualna(okolicznościowa, uczynkowa), sakramentalna i szczegółowa (charyzmaty).

31.Kto jest powołany do świętości chrześcijańskiej?

- Do świętości są powołani wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu.

Str. 126.

1.Czym jest dekalog?

- Dekalog to „dziesięć słów”(dziesięć przykazań) stanowiące część zawartego przez Boga Przymierza z Jego ludem na górze Synaj.

3.Jak Jezus interpretuje Dekalog?

- Jezus wyjaśnia Dekalog w świetle przykazania miłości, które jest jego doskonałym wypełnieniem.

4.Do czego Bóg wzywa człowieka w słowach: „Ja Jestem Pan, twój Bóg”?

- Bóg wzywa człowieka do: wiary w Boga i wejścia w życiową relację z Nim, pokładania w Nim nadziei, miłowania Go nade wszystko.

5.Czego zabrania Bóg w swoim pierwszym przykazaniu?

- Pierwsze przykazanie zakazuje: zabobonu, bałwochwalstwa, wróżbiarstwa, magii, bezbożności, świętokradztwa, ateizm.

6.W jakim celu wzywamy święte imię Pańskie?

- Święte imię pańskie wzywamy, by błogosławić, wychwalać i uwielbiać Boga.

7.Czego zabrania drugie przykazanie?

- Drugie przykazanie zabrania nieodpowiedniego używania imienia Boga ( przekleństwo, krzywoprzysięstwo...)

8.Dlaczego chrześcijanie świętują niedzielę?

- Chrześcijanie świętują niedzielę, ponieważ jest ona dniem zmartwychwstania Chrystusa.

9.Jak chrześcijanie świętują niedzielę?

- W niedzielę chrześcijanie uczestniczą we Mszy Świętej, poświęcają czas na modlitwę oraz powstrzymują się od wykonywania prac niekoniecznych.

10.Co nakazuje czwarte przykazanie?

- Przykazanie to nakazuje czcić i szanować rodziców oraz tych wszystkich, którym Bóg, dla naszego dobra, udzielił swojej władzy.

11.Jakie są obowiązki dzieci wobec rodziców?

- Dzieci są zobowiązane do szacunku, wdzięczności, właściwego posłuszeństwa i do pomocy swoim rodzicom.

12.Jakie są obowiązki rodziców wobec dzieci?

Rodzice są zobowiązani do wprowadzania swoich dzieci w postawę wiary oraz do wychowania ich do życia zgodnego z duchem wiary.

13.Dlaczego należy szanować ludzkie życie?

Każde życie ludzkie jest święte ponieważ od samego początku domaga się stwórczego działanie Boga.

14.Jakich działań przeciwko życiu zakazuje V przykazanie?

-zabójstwo zamierzone

-przerwanie ciąży (aborcja)

-eutanazja

-samobójstwo

15.Jakich działań na rzecz poszanowanie godności człowieka domaga się V przykazanie?

Piąte przykazanie domaga się:

-poszanowanie duszy drugiego człowieka

-poszanowanie jego zdrowia

-poszanowania go w badaniach naukowych

-poszanowania jego integralności cielesnej

-szacunku i troski wobec umierających oraz szacunku dla ciał zmarłych

17.Jakie zadanie spoczywa na osobie ludzkiej w odniesieniu do jej płciowości?

Każdy człowiek powinien uznać i przyjąć swoją tożsamość płciową ponieważ zróżnicowanie ukierunkowane jest na dobro małżeństwa.

18.Co oznacza i czego domaga się czystość?

Oznacza wewnętrzną jedność człowieka w jego bycie cielesnym i duchowym. Domaga się osiągnięcia panowania nad swoją płciowością.

20.Co pomaga żyć w czystości?

W czystości pomagają żyć:

-łaska Boża

-posłuszeństwo przykazaniom Bożym

-wierność modlitwie

21.Jakie są główne wykroczenia przeciw czystości?

Do wykroczeń należą: rozwiązłość, masturbacja, nierząd, pornografia, prostytucja, gwałt, czyny homoseksualne.

22.Jakie znaczenie ma akt małżeński?

-jednoczące (małżonkowie jednoczą się ze sobą w sposób intymny)

-prokreacyjne (małżonkowie otwierają się na przyjmowanie nowego życia)

23.Jakie są wykroczenia przeciw godności małżeństwa?

Cudzołóstwo, rozwód poligamia, kazirodztwo, ,,wolny związek”.

24.O czym mówi siódme przykazanie?

- o własności dóbr prywatnych,

-o poszanowaniu osób i ich dóbr.

25.Czego domaga się VII przykazanie?

-praktykowania sprawiedliwości i miłości,

-roztropnego i umiarkowanego korzystania z bogactw naturalnych świata,

-dotrzymywania obietnic i przestrzegania zawartych umów,

-naprawienia popełnionej niesprawiedliwości.

26.Czego zabrania siódme przykazanie?

Zabrania zatrzymywania dobra bliźniego i wyrządzaniu bliźniemu krzywdy dotyczącej jego dóbr.

27.Jakie obowiązki ma człowiek wobec prawdy?

-bycia szczerym i prawdomównym,

-poszukiwania prawdy.

28.Na czym polega prawdomówność?

Prawdomówność polega na tym by okazywać się prawdziwym w swoich czynach i słowach.

29.Jakie są wykroczenia przeciw prawdzie?

-fałszywe świadectwo, kłamstwo

-pochopny sąd, oszczerstwo, zniesławienie

-pochlebstwo, służalczość.

30.Czego domaga się IX przykazanie?

Domaga się przezwyciężania pożądliwości cielesnej w myślach i pragnieniach.

32.Czego zabrania X przykazanie?

Zabrania chciwości i zachłanności, które są źródłem kradzieży i oszustwa.

Str. 145

1.Czym jest modlitwa?

Modlitwa jest spotkaniem i zjednoczeniem z Bogiem Ojcem, Synem bożym i Duchem Świętym.

2.Jakie są źródła modlitwy?

Źródłami modlitwy są: słowo Boże, liturgia Kościoła, cnoty teologalne.

6.Na czym polega nowość modlitwy chrześcijańskiej?

Nowość modlitwy wyraża się w tym że prosimy Boga Ojca w imię Jezusa.

7.Czym się charakteryzuje modlitwa chrześcijańska i w czym tkwi jej skuteczność?

Jest wyrazem uległości człowieka przed Bogiem i ufnego zwracania się do Boga z prośbami.

9.Dlaczego Ducha Świętego nazywamy wewnętrznym nauczycielem modlitwy chrześcijańskiej?

Za każdy razem, gdy zaczynamy modlić się Duch Święty swoją łaska wprowadza nas na drogę modlitwy Jezusa.

10.Jakie formy przyjęła modlitwa chrześcijańska?

-błogosławienie

-adoracja

-modlitwa prośby

-modlitwa wstawiennicza

-modlitwa dziękczynienia

-modlitwa uwielbienia

11.Gdzie zawierają się i wyrażają  wszystkie formy modlitwy?

Celebracja Eucharystii zawiera i wyraża wszystkie formy modlitwy.

13.Jakie trzy główne sposoby modlenia się zachowała tradycja chrześcijańska?

-modlitwa ustna

-rozmyślanie

-modlitwa kontemplacyjna

14.Co najczęściej utrudnia praktykowanie modlitwy?

Najczęstsze trudności w praktykowaniu modlitwy to roztargnienie i oschłość.

17.Co charakteryzuje modlitwę Maryi?

Modlitwę Maryi charakteryzuje głęboka wiara oraz wielkoduszne ofiarowanie całej siebie Bogu.

19.Dlaczego świętych nazywamy przewodnikami modlitwy?

Święci są przewodnikami modlitwy przez wzór swego życia. Wychwalają oni Boga w niebie i nieustannie opiekują się tymi którzy pozostali na ziemi.

20.Kto wychowuje do modlitwy?

Pierwszym miejscem wychowania do modlitwy jest rodzina chrześcijańska.

21.Jakie miejsce najbardziej sprzyja modlitwie?

Osobiste lub rodzinne oratorium, klasztory, sanktuaria pielgrzymkowe i kościoły parafialne.

Str. 154

1.Kto nas nauczył modlitwy ,,Ojcze nasz”?

Modlitwy ojcze nasz nauczył nas Pan Jezus na prośbę apostołów.

2.Jakie miejsce zajmuje modlitwa ,,Ojcze nasz” w Piśmie Świętym?

Umieszczona jest w centrum Kazania na Górze. Jest streszczeniem całej Ewangelii.

4.Dlaczego możemy wzywać Boga jako Ojca?

Możemy Go tak nazywać dlatego że tak objawił Go nam Syn Boży a przez chrzest staliśmy się przybranymi synami Bożymi.

6.Co oznacza sformułowanie: któryś jest w niebie?

Sformułowanie ,,któryś jest w niebie” nie oznacza miejsca, lecz sposób istnienia. Wyraża jego majestat.

7.Ile próśb zawiera Modlitwa Pańska?

Modlitwa Pańska zawiera siedem próśb skierowanych do Boga Ojca.

 

 

         

Zachęcamy wszystkich mieszkańców oraz szanownych gości do uczestnictwa  we Mszach św. odprawianych  w naszym kościele oraz do codziennej modlitwy. W zakładce Ogłoszenia znajdziecie wszystkie informacje i ogłoszenia parafialne, intencje Mszy św. oraz inne ogłoszenia o aktualnym wydarzeniach z życia naszej parafii.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej

Kościelna 6

83-050 Lublewo gm. Kolbudy

tel .58  6827362

We wszelkich sprawach proszę o kontakt bezpośredni na adres mailowy ks. proboszcza, który podany jest poniżej:

e-mail: siropus1@wp.pl

Napisz do nas: